प्रवचनमाला - शांतादुर्गा कवळे गोवा- विषय भगवद्गीता - २ जानेवारी २४