THE GREAT ENCYCLOPEDIA OF DEVOTION

Publication of the Great Encyclopedia of Devotion 

Aditya Pratishthan has published the ‘Encyclopedia of Devotion’ (in Marathi) penned by Gurudev Shankar Vasudeo Abhyankar (Co-Editor – Mrs. Aparna Shankar Abhyankar) in five volumes viz.

Marathi

Hindi

English

Hindu Dharma Sanskruti Granthamala

‘The Great Encyclopedia of Devotion’ has received the following most coveted Awards

Bharatiy Sant

  • Dr. P. N. Joshi Sant-Mitra Award (Sneha- Vardhan Publications, Pune)
  • A. R. Bhat prize- (Maharashtra Granthottejak Sabha, Pune)

Bharatiy Achary

  • Vasudeo Dhondo Award of Maharashtra Sahitya Parishad, Pune
  • Mahanubhav Vishwabharati Award, Amarvati
  • Late Gorathekar Smriti Sanjeevan Award, Nanded
  • Late Sonopant Dandekar Award, Vengurla
  • G. K. Manolikar Prize of Maharashtra Granthottejak Sabha, Pune
  • Federation of Indian Publishers, Delhi chose ‘Indian Acharyas’ as the BEST among books published in twelve regional Indian languages in 1997

Bharatiy Sampraday

  • Keshav Bhikaji Dhavale Award, Mumbai
  • For this monumental work Gurudev Shankar Vasudeo Abhyankar has received a number of Titles and Awards.

Volume I ‘BHARATIY ACHARY’ published by Late Hon. Vidyadhar Gokhale

Volume II ‘BHARTIY SANT’ published by P.P. Kaka Maharaj Joshi

Volume III ‘BHARTIY SAMPRADAY’ published by Late Sarsanghachalak Sudarshanji

Volume IV ‘BHARTIY UPASANA’ published by Hon. Sumitratai Mahajan

Volume V ‘BHARTIY TIRTHAKSHETRE-MANDIRE’ published by H. H. Shankaracharya (Karvir Peeth)

Hon. Mohanji Bhagwat publishing ‘Bhartiya Sant’ (Hindi)